Zabezpieczenie Albstadt jako miejsca edukacji

Dobre „życie i praca w Albstadt” obejmuje zabezpieczenie lokalizacji edukacji. Przyszłość Albstadt zależy w dużej mierze od tego, czy zaoferujemy, zwłaszcza młodym rodzinom i rodzicom samotnie wychowującym dzieci, takie warunki ramowe, które zapewnią różnorodne możliwości opieki nad dziećmi w różnych sytuacjach życiowych rodziców i dzieci. Decydujące znaczenie dla rozwoju Albstadt jako ośrodka gospodarczego, jego przedmieść i całego naszego społeczeństwa będzie miało zapewnienie wszystkim warstwom społecznym kompleksowej oferty edukacyjnej.

Poprawa usług dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkół podstawowych

Zaczyna się to już w sektorze przedszkolnym, poprzez zapewnienie wystarczającej ilości wysokiej jakości miejsc opieki dziennej dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, jak również powyżej 3 lat. Musi to być kontynuowane poprzez pierwszorzędną ofertę szkół podstawowych, a także szkół średnich. Szczególnie w zaopatrzeniu szkół podstawowych nadal obowiązuje zasada „krótkie nogi – krótkie odległości”. W mieście obszarowym, takim jak Albstadt, zapewnienie szkół podstawowych musi być zatem nadal zdecentralizowane i jak najbliżej miejsca zamieszkania. Wymaga to odpowiednich budynków szkolnych, spełniających nowoczesne standardy, a także wystarczającej liczby nauczycieli i personelu pomocniczego.

Pokonywanie zaległości modernizacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych

To samo dotyczy również naszych szkół średnich: Również w tym przypadku musimy ustalić standardy, jeśli chodzi o wymogi strukturalne. Jednym z przykładów jest centrum szkolne Lammerberg, w które w ostatnich latach i w kolejnych latach zainwestowano znaczne, milionowe kwoty. Niezależnie od tego, że doszło tu do wybuchów kosztów, które wciąż wymagają wyjaśnienia, kluczowe jest pokonanie zaległości modernizacyjnych w tym ośrodku szkolnym, a także w szkołach średnich. Dotyczy to nie tylko wyposażenia strukturalnego, ale przede wszystkim wyposażenia naszych szkół w aktualne materiały dydaktyczne, w sieć WLAN, technologię komputerową oraz całościową digitalizację oferty edukacyjnej. W tej dziedzinie obowiązuje również zasada, że decydujące znaczenie ma nie tylko planowanie, ale również „realizacja”. Są też zaległości do pokonania.

Stworzenie możliwości dla każdego pożądanego rodzaju opieki

To samo dotyczy szkół w naszym mieście, jak i świetlic: Realia życia rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci stają się coraz bardziej złożone. Miasto musi o to zadbać, zapewniając najróżniejsze formy opieki nad dziećmi we wszystkich rejonach szkół, w zależności od potrzeb rodzin. Oprócz „klasycznego” funkcjonowania szkoły, we wszystkich typach szkół coraz większe znaczenie będzie miał zatem aspekt oferowania całodziennej opieki oraz posiłków szkolnych / stołówek. W przeszłości miasto Albstadt poczyniło już w tej dziedzinie duże postępy, tworząc zróżnicowaną ofertę usług. Jednak tak musi być: Potrzebujemy wystarczającej liczby miejsc dla każdego pożądanego rodzaju opieki, bez protekcjonalnego traktowania rodziców w kwestii wyboru typu szkoły.

Promowanie sieciowych usług edukacyjnych i szkolnej pracy socjalnej

Skuteczna nowoczesna praca wychowawcza jest zadaniem przekrojowym: nie wolno skupiać się wyłącznie na danej świetlicy czy szkole – coraz większe znaczenie mają sieciowe oferty edukacyjne, które należy dalej rozbudowywać. Odbywa się to zarówno dzięki lokalizacji naszej uczelni w Albstadt-Sigmaringen, jak i przy udziale przemysłu i gospodarki oraz poprzez dalsze wykorzystanie ofert współpracy Warsztatów Technologicznych w Albstadt Tailfingen. Tylko uczenie się w sieci przynosi optymalny sukces edukacyjny.

Coraz większe znaczenie w naszym szkolnym krajobrazie mają także aspekty społeczne. Szczególnie w czasach, gdy środowiska uczniów są dość zróżnicowane, coraz ważniejsze staje się jasne przekazywanie wartości i kompetencji społecznych także w szkole. Szkolna praca socjalna cieszyła się już w ostatnich latach w Albstadt dużym znaczeniem. Jesteśmy tu na dobrej drodze – musimy jednak uważnie obserwować, jak rozwija się popyt w tym zakresie. Inwestowanie w prewencję jest tu w dłuższej perspektywie dużo rozsądniejsze niż bezczynność i czekanie.

Zasadniczym celem przyszłościowej polityki edukacyjnej w Albstadt musi być otwarcie dla młodego i przyszłego pokolenia w naszym mieście możliwości znalezienia w naszym mieście odpowiednich, wysokiej jakości placówek, począwszy od przedszkola aż do ukończenia studiów, a następnie także utrzymanie trwałych miejsc pracy na terenie miasta, aby wspierać dalszy rozwój naszego miasta na wysokim poziomie.

Ihr OB für Albstadt – teilen Sie diesen Beitrag für Veränderung in unserer Stadt!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top