Szybkie i oszczędzające zasoby przejście na energię już teraz

Energie-autarkes Albstadt

Wenn Sie auf das Video klicken, nimmt Ihr Browser Kontakt zu YouTube auf. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.

Cele transformacji energetycznej dla Albstadt

Niech Albstadt będzie energetycznie autonomiczne!

– odważnie krocząc nowymi ścieżkami
– Biomasa, sieci cieplne, fotowoltaika
– renowacje energetyczne
– przywiązywać wagę do wysokiej efektywności energetycznej w nowych budynkach (miejskich)
– inteligentne planowanie budynków – efektywność energetyczna przed luksusem
– Reorientacja energetyczna miasta
– Zachowanie majątku poprzez planowanie na przyszłość

Jednym z wielkich wyzwań współczesności jest zrównoważone zaopatrzenie w energię i ciepło, przy czym zrównoważenie rozumiane jest tutaj jako zrównoważony stosunek między potrzebami ekologicznymi, wymaganą wydajnością ekonomiczną i niezbędnym bezpieczeństwem dostaw. Dramatyczne skoki cen w sektorze dostaw energii w ostatnich miesiącach są bardzo wyraźnym sygnałem, że stabilność z ostatnich dziesięcioleci poważnie wyparowuje. Zarówno inwazja Rosji na Ukrainę, jak i mnogość wymogów prawnych dotyczących ochrony klimatu są powodami, dla których rynki energetyczne będą się zmieniać w dłuższej perspektywie. Oznacza to, że obawy o to, czy energia jest w ogóle dostępna, a przede wszystkim, czy jest i pozostanie przystępna cenowo, nabrały znacznej wagi także w naszym lokalnym otoczeniu i w dużym stopniu dotyczą całego społeczeństwa. Dlatego kwestia zrównoważonego zaopatrzenia w energię i ciepło musi znaleźć się w centrum przyszłej polityki miejskiej.

  Stworzenie zdecentralizowanych systemów energetycznych i grzewczych

  Jesteśmy zmuszeni do innowacji – nie tylko na „wielkiej scenie politycznej”. Realistycznie rzecz biorąc, transformacja energetyczna musi być planowana i realizowana na poziomie gminnym. Planowanie nie powinno trwać zbyt długo, chodzi o jak najszybsze „wdrożenie”. Dobre życie w Albstadt zależy od jak najszybszego zrobienia wszystkiego, co możliwe na poziomie gminy, aby stworzyć i stosować możliwie zdecentralizowane systemy energetyczne i grzewcze. Dotyczy to zwłaszcza lokalizacji przemysłowej, rzemieślniczej i handlowej w Albstadt. Rozwój ten dotyka obywateli prywatnie, podobnie jak naszą gospodarkę krajową, która jest całkowicie zależna od niezawodnych i przystępnych cenowo dostaw energii. Nie da się tego zrobić „z dnia na dzień” – ale decyzje trzeba podjąć już teraz.

  Celem musi być wytwarzanie w przyszłości znacznej części naszej energii lokalnie i wcześniejsze wprowadzanie jej do sieci. Centralne elektrownie wielkoskalowe uzupełniają system, a połączona sieć zabezpiecza go.

  Obok energii elektrycznej coraz większe znaczenie ma jednak również dostarczanie ciepła. Można to osiągnąć równolegle poprzez budowę małych elektrociepłowni oraz elektrowni słonecznych i jednoczesne rozpoczęcie budowy nowych sieci ciepłowniczych w mieście.

  Zadanie przekrojowe dla wszystkich

  Zwrot w dziedzinie energii i ogrzewania w Albstadt powiedzie się tylko wtedy, gdy zaangażowane zostaną wszystkie zainteresowane strony. Ani „administracja miasta”, ani „Albstadtwerke”, ani nikt inny nie poradzi sobie sam z tym dużym projektem. Jest to zadanie przekrojowe, w które muszą być w równym stopniu zaangażowane administracja, Albstadtwerke, obywatele, rzemieślnicy i przemysł. Musi to obejmować także projekty z udziałem obywateli – na przykład w postaci spółek energetycznych i ciepłowniczych oraz spółdzielni, które muszą powstać. Również w tym przypadku należy usunąć przeszkody biurokratyczne i umożliwić szybkie działanie. Zaopatrzenie w energię i ciepło jest więc bezwzględnie „zadaniem głównym”.

  Wykorzystanie lokalnych zasobów do pracy

  Biomasa, energia geotermalna, wiatr i fotowoltaika są już dla nas dostępne. Albstadt ma jedną z największych ilości godzin słonecznych w roku w Niemczech i dysponuje dużymi i zrównoważonymi obszarami leśnymi. To jest nasza szansa na zastąpienie paliw kopalnych w Albstadt.

  Nawet jeśli obecnie nie możemy całkowicie zastąpić istniejących struktur „z dnia na dzień” systemami energetycznymi, takimi jak ogniwa paliwowe, elektrociepłownie i biomasa, to w przyszłości będą one musiały wnieść znacznie większy wkład w poprawę zrównoważonego charakteru naszych dostaw energii w celu ochrony środowiska. Jest to również szansa dla gospodarki regionalnej, ponieważ takie podejście przyczynia się również do tworzenia wartości regionalnej. W ten sposób wnosimy istotny wkład w zaopatrzenie w energię w interesie przyszłych pokoleń.

  Konsekwentne wykorzystywanie nowych źródeł energii

  Nie wolno nam narażać się na wahania światowego rynku i jego imponderabiliów. Zorientowana na przyszłość polityka lokalna wymaga, abyśmy działali zamiast reagować i abyśmy „wychodzili naprzeciw sytuacji”, zwłaszcza w odniesieniu do dostaw energii. Dlatego miasto i Albstadtwerke muszą natychmiast rozpocząć aktualizację miejskiego planu energetycznego i cieplnego. Odbywa się to przy zaangażowaniu wszystkich dostępnych lokalnie możliwości oraz przy zaangażowaniu mieszkańców i lokalnej gospodarki. Mamy możliwość zastąpienia paliw kopalnych na dużą skalę. Decentralne zaopatrzenie w energię ma tu kluczowe znaczenie: Oprócz znanych już nowych technologii istnieją inne możliwości, którym do tej pory poświęcano niewiele uwagi: Przykładem może być wykorzystanie ciepła odpadowego z oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Ebingen, budowa elektrociepłowni zasilanych drewnem i biogazem oraz konsekwentna rozbudowa fotowoltaiki. Należy przeforsować istniejące plany miasta dotyczące dalszej rozbudowy systemów fotowoltaicznych na budynkach komunalnych. Tutaj również „realizacja jest wszystkim”.

  Jednocześnie należy niezwłocznie szczegółowo zbadać, gdzie dostępne są inne budynki publiczne, w których można zastosować fotowoltaikę i inne zrównoważone formy energii.

  W dużej części społeczeństwa stosowanie naziemnych systemów fotowoltaicznych jest postrzegane krytycznie. Od tego również nie wolno się uchylać w obliczu pożądanej daleko idącej samowystarczalności. Oprócz już eksploatowanych i planowanych naziemnych instalacji fotowoltaicznych należy poszukiwać, wyznaczać i realizować kolejne miejsca – również z chętnymi inwestorami. Uwzględnia to aktualne standardy środowiskowe: nie chodzi o to, by „brukować” przyrodę systemami fotowoltaicznymi. Potrzebna jest właściwa równowaga pomiędzy najbardziej oszczędnym wykorzystaniem krajobrazu a optymalnymi wynikami energetycznymi.

  Tworzenie nowych sieci cieplnych

  Wykorzystanie już istniejących potencjałów – takich jak ciepło odpadowe i inne zdecentralizowane konstelacje elektrowni – zakłada, że w krótkim czasie rozpocznie się tworzenie sieci ciepłowniczych w dzielnicach miasta. Potencjał w tym zakresie istnieje na przykład w rejonie Oststadt Ebling, w Tailfingen, jak również – w ścisłym porozumieniu z odpowiednimi administracjami lokalnymi – w mniejszych gminach. Również w tym przypadku pojedynczy decydenci nie mogą być decydujący; chodzi o to, by wspólnie pracować nad tym, by móc terminowo i oszczędnie realizować transformację energetyczną w Albstadt. Czekanie nie wchodzi w grę. W związku z tym należy jak najszybciej opracować i wdrożyć takie koncepcje sąsiedztwa. W tym kontekście ważne jest, aby wykorzystać wszystkie istniejące i nadchodzące federalne i państwowe możliwości finansowania, które wyraźnie wspierają gminy w tworzeniu takich sieci grzewczych, aby uczynić to wykonalnym w czasach trudnej sytuacji budżetowej. Również w tym zakresie Albstadt musi pełnić rolę pioniera jako zrównoważona gmina. Po raz kolejny jest to sprawa dla szefa!

  Konsekwentne wykorzystywanie istniejącego potencjału oszczędności – kontynuacja remontów

  Równolegle z wprowadzaniem nowych technologii energetycznych i grzewczych musimy doprowadzić do dalszego zmniejszenia zapotrzebowania na ogrzewanie i energię w całym mieście. Osiąga się to dzięki szybkiemu postępowi w zakresie środków izolacyjnych i zastosowaniu wydajnych usług budowlanych. Dotyczy to zarówno budynków publicznych, jak i wsparcia prywatnych właścicieli. Konieczna jest konsekwentna kontynuacja działań na rzecz oszczędzania energii dla spójnych nieruchomości, a także zaangażowanie przedsiębiorstw i gospodarki w długofalową „strategię oszczędzania ciepła i energii”. Obejmuje to również wyznaczenie kolejnych obszarów przebudowy dla energooszczędnych rewitalizacji miast oraz konsekwentne stosowanie możliwości finansowania, takich jak te oferowane przez KfW. Idealnym rozwiązaniem dla Albstadt będzie „premia remontowa” z podwyższeniem standardów energetycznych oraz integracja komponentu społecznego dla mieszkań czynszowych i zwiększenie dotacji.

  Jest to kolejny obszar, w który należy zaangażować wszystkie zainteresowane strony. Swoją rolę odgrywa tu również miejskie przedsiębiorstwo mieszkaniowe AS-Wohnbau GmbH. Firma AS-Wohnbau GmbH ma obowiązek odgrywać aktywną rolę w realizacji lokalnej transformacji energetycznej w Albstadt, zarówno w nowych budynkach, jak i przy renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych. Tym bardziej dotyczy to misji firmy AS-Wohnbau GmbH w zakresie tworzenia przystępnych cenowo mieszkań dla ludności o niższych dochodach w naszym mieście. To właśnie ona nie może stać się przegraną w procesie transformacji energetycznej. Tu na gminie spoczywa szczególna odpowiedzialność społeczna i gospodarcza.

  Wspieranie zwrotu w dziedzinie transportu

  Częścią odpowiedzialnej polityki energetycznej, także z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, jest to, że miasto Albstadt i wszystkie jego przedsiębiorstwa zapewniają i rozszerzają mobilność przyszłości. Oprócz rozbudowy połączeń kolejowych zarówno poprzez korytarz doliny, jak i przede wszystkim na „linii głównej” w kierunku Tybingi i Stuttgartu, należy dołożyć wszelkich starań w celu rozbudowy elektryfikacji linii kolejowej oraz stworzenia atrakcyjnego rozkładu jazdy zarówno na terenie miasta, jak i poza nim. Dotyczy to również połączenia przystanków przyszłej kolei dolinowej z równie atrakcyjną usługą dowozową. Należy tu uwzględnić nowe technologie (autobusy elektryczne, pojazdy samojezdne, autobusy dyżurne itp.), bez zakazów myślenia. Oprócz zorientowanej na zapotrzebowanie rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w mieście i poza nim należy jednak zwrócić szczególną uwagę na wciąż niezbędny i istniejący ruch indywidualny. Zwrot ku elektromobilności powiedzie się tylko wtedy, gdy w rejonie miasta Albstadt dostępne będą wystarczające i szybkie możliwości ładowania. Nie może być więcej wzajemnego przypisywania sobie odpowiedzialności za to. Miejska koncepcja energetyczna obejmuje zatem jasne określenie liczby i lokalizacji punktów ładowania, a także stworzenie takiego przebiegu ruchu w mieście i poza nim, który byłby możliwie wolny od zatorów.

  Transkrypcja powyższego filmu

  Ostatnie miesiące pokazały każdemu z naszych współobywateli, ale przede wszystkim naszej rodzimej gospodarce, że wciąż jesteśmy zdecydowanie zbyt zależni od tradycyjnych źródeł energii. Musimy wspólnie przejść przez kryzys! Obecnie jednak ważne jest zabezpieczenie kursu na zrównoważone dostawy energii i ciepła dla naszej ojczyzny w przyszłości. A dla mnie, jeśli zostanę wybrany, oznacza to również bardzo wyraźny początek ekspansji nowych form energii w naszym mieście. Bioenergia, energia słoneczna – tym wszystkim należy się zająć. Ci, którzy nie robią tego teraz, przegapiają znaki czasu.

  Ihr OB für Albstadt – teilen Sie diesen Beitrag für Veränderung in unserer Stadt!

  Leave a Comment

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Scroll to Top